• If you are trying to reset your account password then don't forget to check spam folder in your mailbox. Also Mark it as "not spam" or you won't be able to click on the link.

Adultery मित्र परिवार -2

193
383
64
मित्र परिवार पर्व दुसरे भाग :- 30

" पाहिलं मि तीच ब्लॉउज खोललं आणि एक दूध बाहेर काढून त्याच्या बरोबर खेळलो " असा म्हणत मि माझे हात आईच्या ब्लॉउजच्या बाटणावर नेले आणि एक बटण खोलणार तेवड्यात मावशीने आईला आवाज दिला

" ताई ये ताई"

मावशीचा आवाज ऐकल्यावर आम्ही दोघे पण चपापलो, आईने मला लपायला सांगितलं, साडी नीट करून ती दार उघडायला गेली. इकडे मि बेड खाली लपलो.

मावशी आईला घेऊन आत आली

" अगं काय झाल, अशी मला इकडे का घेऊन आलीस " आईने विचारलं

" अगं मला तुला काहीतरी विचारायचं म्हणून इकडे आणलं तुला " मावशी म्हणाली

" अगं पण बाहेर पण विचारू शकली असती मला " आई म्हणाली

" अगं खाजगी आहे म्हणून " मावशी म्हणाली

" बोल " आई रागात म्हणाली

" अगं मला ते केस काढायची क्रीम पाहिजे होती " मावशी म्हणाली

" कोणते केस काढायचे तुला " आईने विचारलं

" अगं ते खालचे केस काढायचेत खुप वाढलेत, अडकतात पॅंटी मध्ये आणि खुप खाज पण सुटते " मावशी म्हणाली

" मि तुला अगोदरच म्हणाले होते कि केस काढत जा, सगळं कसा स्वच्छ ठेवायचं, पण तू म्हणायची कि कोणासाठी स्वच्छ करू? मग आता कोणासाठी करतेस, ह्यांच्यासाठी " आई म्हणाली आणि ती कपाटात काहीतरी शोधू लागली.

मि खाली असल्यामुळे मला आईचे पायच दिला होते आणि मावशी बेडवर बसल्यमुळे तिचे पाय हवेत दिसत होते.

" ये नाही ग वेडा बाई, काल मि पॅंटी घालताना 1 2 केस अडकले आणि तुटले, तर खुप त्रास झाला, त्यात गर्मी मुळे अजूनच खाज खाज होते, घरात सँडी असल्यामुळे त्याच्या समोर खाजू पण शकत नाही, कसं वाटत ते म्हणून विचार केला कि कडून टाकू " मावशी म्हणाली

" हो ग, गर्मी मुळे खूप खाज सुटते, आणि बोटाने तर खाज मिटत नाही " आई म्हणाली मला कळलं आईला काय म्हणायचं ते आणि मावशीला सुध्दा बहुदा ती लगेच म्हणाली

" काय ग कसली खाज सुटली तुला, जि बोटाने नाही मिटू शकत, जीजूकडून खाजून घे णा मग " मावशी म्हणाली

" ये वेडे, काही पान काय बोलतेस, मि ते गर्मी मुळे येणारी खाजे बद्दल बोलते, आणि तुझ्या जीजीच तर तुला पण चांगलाच अनुभव आहे कि ते कसा खाजवतात " आई म्हणाली

" हो ताई, मि विचार करते तू कसा जीवन काढलास ह्यांच्या सोबत, ह्या माणसाकडून काहीच होतं नाही जेवढं मला माहित आहे त्यावरून म्हणते, मग संतोष " मावशी म्हणाली

" अगं काय सांगू तुला त्याच, हे पहिल्यापासून असेच होते, मला नंतर कळलं लग्नाच्या 2 वर्षांनी, हे बाहेर गांड मारून यायचे आणि मग मला लावायचे. एकदा मला खुप कंड सुटला होता म्हणून मि ह्यांना सांगितलं कि आज खुप मूड झाला माझा, तर हे मला म्हणाले कि मि आलोचं, मला आचार्य वाटल म्हणून मि ह्यांच्या मागे मागे गेले, तर हे बसले होते त्यांच्या मित्राचा लंड चोखत मला बघून किळस आली, हे वाकले आणि तो त्यांचा मित्र मागून त्यांच्या गांडीत लंड घालून त्यांना झवू लागला, झवू काय त्यांची गाड मारू लागला, आणि त्याच पाणी ह्यांनी पिले तर पिले आणि त्याला म्हणाले " आई म्हणाली

" काय म्हणाले जीजू " मावशी म्हणाली

" आज बायकोचा खुप मूड झाला असा ती म्हणाली, म्हणून मि चार्जे व्हयला आलो तुझ्या कडे, तर त्यांचा मित्र म्हणाला " आई म्हणाली तसं मावशीने विचारला

" काय "

" अरे बरं झाला तू आलास, माझी बायको पान मला आज म्हणाली कि आज माझी तुमच्याकडून मारून घ्याच मन करताय मि तुलाच कॉल करणार होतो " आई म्हणाली

" काय म्हणजे तो पण जीजू सारखाच कि काय " मावशी म्हणाली

" अगं मला ऐकून धक्काचं बसला, मि तशीच आत गेले आणि त्या दोघांना खुप बोलले " आई म्हणाली

" काय म्हणतेस जीजू काय म्हणाले मग " मावशीने विचारलं

" त्यांना बोलायला तोंडच नाही उरलं, घरी आल्यावर त्यांना म्हणाले कि या पुढे मला हात लावायचा नाही नाहीतर सगळ्यांना सांगेल " आई म्हणाली

" म्हणून जीजू तुला घाबरतात " मावशी म्हणाली

" हो मग, त्या दिवसा नंतर त्यांना मि हात लवू दिला नाही, जास्तच माझं मन झालं तर त्यांचाच चाटायला सांगायचे, माझं पाणी काढून घ्याचे पान त्यांना मि झवायला दिल नाही " आई म्हणाली

" पण ताई संतोष " मावशी म्हणाली
 
  • Like
Reactions: Raj9977
193
383
64
मित्र परिवार पर्व दुसरे भाग :- 31

" अगं मि म्हणाले ना कि हे होमो आहेत , म्हणजे पाहिलं हे स्वतःची गांड मारून घेतात मगच त्यांचा लंड उठत, जेव्हा त्यांचा लंड उठायचा तेव्हा मला झवायचे आणि चीक पडायचे त्यातूनच तर संतोष झाला त्यांच्या सारखा " आई म्हणाली

" काय त्यांच्या सारखा " मावशीने विचारलं

" आळशी " आई म्हणाली

" जाऊदे ताई मला देना ती क्रीम " मावशी म्हणाली

" अरे मि विसरलेच तुझ्याशी बोलता बोलता थांब देते " आई असा म्हणून परत कपात शोधू लागली आणि तिने काहीतरी मावशीला दिला आणि म्हणाली

" हि घे "

" अगं पण लावायचं कसं " मावशीने विचारलं

" जिकडचे केस काढायचते तिकडे लाव आणि काही वेळ राहूदे नंतर पाण्याने धूऊन काढ, सगळे केस नाहीसे होतील " आई म्हणाली

" खाली पुच्चीला लावलं तर चालेल ना, म्हणजे काही आग वगरे नाही होतं ना " मावशी म्हणाली

" अगं नाही होतं, मि हेच वापरते, पाहिलं जळजळ होईल नंतर नाही होणार " आई म्हणाली

" चालेल " असा म्हणून मावशी निघाली आई पण तिच्या मागे गेली, तसा मि बेड खालून बाहेर आलो तेवड्यात आई आली

" कोणतं क्रीम दिलास मावशीला " मि विचारलं

" तुला काय करायचं त्याच " आई म्हणाली

" मला पण केस काढायचेत माझी " मि म्हणालो

" तुला केस नाहीत मि बघितलं त्या दिवशी " आई म्हणाली

" मन लावून बघत होतीस वाटत सगळं " मि विचारलं

" दिसलें ते बघितलं, सुरु झाला तुझा चावट पणा, तू पाहिलं बाहेर जा नाही तर पुन्हा कोणी तरी येईल " आई म्हणाली"

अगं पण मला दूध प्यायचं त्याच काय " मि म्हणालो

" ते नंतर आधी तू बाहेर जा " आई म्हणाली

मि बाहेर जाण्यासाठी फिरणार तेवड्यात आई म्हणाली

" अरे ऐक "

" आता काय " मि म्हणालो

" त्याला तर नीट करून जा " आई माझ्या लंडाकडे बघत म्हणाली.

मि पण खाली बघितलं आणि म्हणालो

" कसं नीट करू " मि म्हणालो

" बाथरूम मध्ये जा आणि हाताने हलवून शांत कर " आई म्हणाली. आई माझ्या सोबत खुपच ओपन बोलत होती ह्याचा मलाच फायदा होणार होता

" अगं मि माझ्या हाताने कधी हलवून पाणी नाही काढल " मि म्हणालो.

" मग प्रत्येक वेळेस रेखा काढायची का? कि अजून कोणी " आई म्हणाली

" वेगवेगळ्या जणी कडून पाणी काढून घेतलं मि, पण ते हाताने नाही कोणाच्या तोंडात देऊन तर कोणाच्या पुच्चीत घालून तर कोणीच्या गांडीत घालून माझं चीक काढलं " मि म्हणालो

" काय म्हणतोस, खुप अनुभव आहे तुला कमी वयात " आई म्हणाली

" हो घ्यावा लागतो, शोशल सर्विस करतोय ना, तुला हवी आहे का? " मि म्हणालो

" शि नालायक.. जा पाहिलं शांत कर " आई म्हणाली

" अगं तूच त्याला उठवलं तर तूच कर ना " असा म्हणत तिच्या जवळ गेलो

" कसं " आईने विचारलं

तिचे डोळे मला सांगत होते कि ये आणि झव मला, मला पण नाही राहवत आता

" तोंडात घेऊन " असा म्हणत मि आईचा हात पकडून माझ्या लंडावर ठेवला

" आई ग. ग. ग " असा म्हणत आईने लंड सोडला आणि मला म्हणाली

" तू ना खुप चावट आहेस, जा ना " असा म्हणून तिने मला ढकळत बाहेर काढलं, मि बाहेर आलो तेवढ्यात बाबा आले.
 
  • Like
Reactions: Raj9977

Raj9977

Girls aunty housewife widow n 35+ aunty DM for sex
1,159
979
128
मित्र परिवार पर्व दुसरे भाग :- 31

" अगं मि म्हणाले ना कि हे होमो आहेत , म्हणजे पाहिलं हे स्वतःची गांड मारून घेतात मगच त्यांचा लंड उठत, जेव्हा त्यांचा लंड उठायचा तेव्हा मला झवायचे आणि चीक पडायचे त्यातूनच तर संतोष झाला त्यांच्या सारखा " आई म्हणाली

" काय त्यांच्या सारखा " मावशीने विचारलं

" आळशी " आई म्हणाली

" जाऊदे ताई मला देना ती क्रीम " मावशी म्हणाली

" अरे मि विसरलेच तुझ्याशी बोलता बोलता थांब देते " आई असा म्हणून परत कपात शोधू लागली आणि तिने काहीतरी मावशीला दिला आणि म्हणाली

" हि घे "

" अगं पण लावायचं कसं " मावशीने विचारलं

" जिकडचे केस काढायचते तिकडे लाव आणि काही वेळ राहूदे नंतर पाण्याने धूऊन काढ, सगळे केस नाहीसे होतील " आई म्हणाली

" खाली पुच्चीला लावलं तर चालेल ना, म्हणजे काही आग वगरे नाही होतं ना " मावशी म्हणाली

" अगं नाही होतं, मि हेच वापरते, पाहिलं जळजळ होईल नंतर नाही होणार " आई म्हणाली

" चालेल " असा म्हणून मावशी निघाली आई पण तिच्या मागे गेली, तसा मि बेड खालून बाहेर आलो तेवड्यात आई आली

" कोणतं क्रीम दिलास मावशीला " मि विचारलं

" तुला काय करायचं त्याच " आई म्हणाली

" मला पण केस काढायचेत माझी " मि म्हणालो

" तुला केस नाहीत मि बघितलं त्या दिवशी " आई म्हणाली

" मन लावून बघत होतीस वाटत सगळं " मि विचारलं

" दिसलें ते बघितलं, सुरु झाला तुझा चावट पणा, तू पाहिलं बाहेर जा नाही तर पुन्हा कोणी तरी येईल " आई म्हणाली"

अगं पण मला दूध प्यायचं त्याच काय " मि म्हणालो

" ते नंतर आधी तू बाहेर जा " आई म्हणाली

मि बाहेर जाण्यासाठी फिरणार तेवड्यात आई म्हणाली

" अरे ऐक "

" आता काय " मि म्हणालो

" त्याला तर नीट करून जा " आई माझ्या लंडाकडे बघत म्हणाली.

मि पण खाली बघितलं आणि म्हणालो

" कसं नीट करू " मि म्हणालो

" बाथरूम मध्ये जा आणि हाताने हलवून शांत कर " आई म्हणाली. आई माझ्या सोबत खुपच ओपन बोलत होती ह्याचा मलाच फायदा होणार होता

" अगं मि माझ्या हाताने कधी हलवून पाणी नाही काढल " मि म्हणालो.

" मग प्रत्येक वेळेस रेखा काढायची का? कि अजून कोणी " आई म्हणाली

" वेगवेगळ्या जणी कडून पाणी काढून घेतलं मि, पण ते हाताने नाही कोणाच्या तोंडात देऊन तर कोणाच्या पुच्चीत घालून तर कोणीच्या गांडीत घालून माझं चीक काढलं " मि म्हणालो

" काय म्हणतोस, खुप अनुभव आहे तुला कमी वयात " आई म्हणाली

" हो घ्यावा लागतो, शोशल सर्विस करतोय ना, तुला हवी आहे का? " मि म्हणालो

" शि नालायक.. जा पाहिलं शांत कर " आई म्हणाली

" अगं तूच त्याला उठवलं तर तूच कर ना " असा म्हणत तिच्या जवळ गेलो

" कसं " आईने विचारलं

तिचे डोळे मला सांगत होते कि ये आणि झव मला, मला पण नाही राहवत आता

" तोंडात घेऊन " असा म्हणत मि आईचा हात पकडून माझ्या लंडावर ठेवला

" आई ग. ग. ग " असा म्हणत आईने लंड सोडला आणि मला म्हणाली

" तू ना खुप चावट आहेस, जा ना " असा म्हणून तिने मला ढकळत बाहेर काढलं, मि बाहेर आलो तेवढ्यात बाबा आले.
Mast bhai aai cha karykarm kadi aahe mag.
 
193
383
64
मित्र परिवार पर्व दुसरे भाग :-32

मि पटकन हॉलमध्ये येऊन बसलो. बाबा माझ्या बाजूला बसत मला विचारलं

" काय करतोय "

" काही नाही बसलोय " मि म्हणालो

" बाकीचे कुठाय " बाबांनी विचारलं

" आहेत घरीच " मि म्हणालो तसं बाबांनी आईला आवाज दिला आई रूम. मधून बाहेर आली, बाबांनी आईला पिशवी दिली आणि म्हणाले

" आज मस्त पैकी मटण बनव, खुप दिवस झाले तुझ्या हाताचं खाल्लं नाही "

" आय्या, बरं झालं तुम्ही आणलं ते मि तुम्हाला बोलणारच होते आज मटण आना म्हणून, असा पण आपण खुप दिवस झाले आणलं न्हवत आणि सँडी पण आहे " आई म्हणाली

" म्हणूनच आणलं " बाबा म्हणले आणि ते त्यांच्या रूम मध्ये गेले.

" आज मस्त पैकी मटण बनवते सांग कसा बनू, तुझ्या आवडीचं बनवते " आई म्हणाली तेवड्यात मावशी आली

" काय ग ताई, काय आहे त्यात " मावशीने विचारल

" अगं तुझ्या जीजूनी मटण आणलाय आज " आई म्हणाली

" खरच वा, " मावशी म्हणाली

" चाल आपण बनवायच्या तयारीला लागू, ये सांग कसा बनू " आई ने विचारलं

" अगं थोडं सुक्ख आणि रस्सा असा बनवूया हो कि नाही रे सँडी " मावशी म्हणाली

" हो एकदम बरोबर " मि म्हणालो तेवड्यात बाबा रूम मधून फ्रेश होऊन आले

" ऐकतेस का, जरा सुख बनव मला कामि येईल " बाबा म्हणाले

" का " आई बोलली

" आग आज थोडी घ्याच मन झालं " बाबा म्हणले

" का? " आई म्हणाली

" अगं घेऊ दे ना असा पान ते थोडीच रोज रोज घेतात " मावशी आईलाहणाली

" ठीक आहे पण थोडीचं चाल ग सवे " आई म्हणाली आणि मावशीला घेऊन गेली

" आज खुप दिवसांनी प्यायाच झालं म्हणून आणली " बाबा म्हणाले

" हो प्या " असा म्हणून मि उठून संतोषच्या रूमकडे गेलो.

संतोष आताच उठला होता मि त्याला म्हणालो

" काय रे किती झोपतोस, जमत नाही तर इतकी प्याची नाही "

" अरे हो रे दुपारी जास्तच झाली." संतोष मला म्हणाला तेवड्यात त्याचा फोन वाजला.

" गुड मॉर्निंग सर, "

" हा सर, ओके सर, चालेल " असा म्हणून त्याने फोन ठेवला आणि मला म्हणाला

" अरे मला ऑफिसला जावा लागेल एक मोठ कॉन्ट्रॅक्टच टेंडर निघणार आहे होप्स आम्हाला मिळेल " तो म्हणाला आणि थेट बाथरूम मध्ये शिरला.

मि खाली आलो. आणि परत टीव्ही बघत बसलो

बाबा आले आणि माझ्या बाजूला बसले आणि आईला आवाज देऊन म्हणाले.

" अगं मला थोडं रसा देशील का चाकण्यासाठी "

" हो आणते " आईने आतून आवाज दिला

" संतोष उठला कि नाही अजून " बाबांनी विचारलं तेवड्यात संतोष वरून खाली आला

" आई ये आई.. मि जरा ऑफिस ला जातोय, यायला उशीर होईल, " संतोष म्हणाला

" काय रे ह्या वेळेला ऑफिस " बाबा म्हणाले तेवड्यात आई सुध्दा बाहेर येऊन म्हणाली

" काय रे ऑफिस आणि आता "

" हो आज एका मोट्या कंपनीचे टेंडर ओपन होतय आणि आम्हाला खात्री आहे कि ते आम्हला मिळेल म्हणून बॉस ने मला जायला सांगितलं " सतोष म्हणाला

" बेस्ट ऑफ लक " बाबा म्हणाले

" जा आणि लवकर ये " आई म्हणाली

" कॉल करून कळावं " मि म्हणालो

आम्हा सगळ्यांना बाय करून संतोष निघून गेला

आई आत गेली. बाबा स्वतः किचन मध्ये गेले आणि त्यांनी स्वतःहून चाकण्यासाठी रस्सा घेऊन रूम मध्ये गेले. मि बोअर होतं म्हणून वर जाऊ लागलो.
 
193
383
64
मित्र परिवार पर्व दुसरे भाग :- 33

मावशी बाहेर आली. बघितलं आणि परत आत गेली मला वाटल मला बघायला आली असेल म्हणून मि खाली आलो आणि किचन मध्ये गेलो

आत जाणार तेवड्यात मला मावशीचा आवाज आला

" ताई आज तुझी मजा "

" कसली मज्जा " आई म्हणाली

" अगं आज जीजू पिणार," मावशी म्हणाली

" पिणार ते आणि माजी मजा कशी " आई म्हणाली

" अगं जीजू पिल्यावर त्यांचा मूड होईल ना, मग आज तुला ते झवतील " मावशी म्हणाली

" अगं वेडे, तुला मि दुपारीचं सांगितलं ना कि त्यांचा उठत नाही जो पर्यंत त्यांची कोणी गाड मारत नाही " आई म्हणाली

" मग सांग ना त्यांना गांड मारून घ्या आणि या " मावशी म्हणाली

" पण मला नाही झवून घ्यायायचं त्यांच्या कडून तू कशाला जबरदस्ती करतेस, तुझी तर वळवळ करत नाही ना " आई म्हणाली

" नाही.. " मावशी म्हणाली

" मला तुझं काही खरं वाटत नाही, दुपारी केस काढायची क्रीम घेऊन गेलीस आणि आता ह्यांच्या बद्दल विचारतेस "." आई म्हणाली

" अगं तसं नाही, पण खरं सांगू दोन दिवसा पासून मला खुप खाज सुटली. आणि काल बोट टाकताना माझी केस तुटली म्हणून मि ती क्रीम मागितली तुझ्या कडून " मावशी म्हणाली

" मला कळतं ग जशी तुजी गत आहे तशी माझी पण, मला पण खूप खाज सुटायला लागली आहे, बोट घालून पण काही कमी होतं नाही, ती वाढतच चालली आहे, काय करू समजत नाही, पाहिलं असा न्हवत होतं ना " आई म्हणाली

" हो ना मला पण तेच होतय, काल तर मि दोनदा बोट घालून पाणी काढलं पण काही फरक पडला नाही, खूप खाज सुटली आहे " मावशी म्हणाली

" काय करू शकतो आपण " आई म्हणाली

" म्हणून म्हणते ना जिजुंना सांग ना " मावशी म्हणाली

" नाही हा, मि काही नाही सांगायची त्यांना, तुला हवं तर तू सांग नाही तर तूच चोखून उठवायचा प्रयन्त कर आणि मग घे चडून " आई चिडून म्हणाली

" अगं असा चिडू नकोस ना, सॉरी बाई " मावशी म्हणाली

" चिडू नको तर काय करू तुला माहित आहे तरी मला सांगतेस त्यांना सांगायला, आणि जरी त्यांचा उठला ना तरी आपली खाज शांत करू शकतील का ते, मग कशाला जास्त विचार करून अजून खाज वाढवायची " आई म्हणाली.

" जाऊदे, " मावशी म्हणाली आणि ती बाहेर येन्यासाठी निघाली, मि पळत जाऊन सिड्यावर लपलो.

जशी मावशी बाहेर आली मि परत हळु हळु हॉल कडे येऊ लागलो. मावशी हॉल मध्ये आली आणि नंतर तिचे पाय आईच्या रूम जवळ वळले.

ती आईच्या रूम मध्ये गेली. मला वाटल काही तरी मावशीच्या मनात शिजतंय मि पण हळूच गेलो बघायला तर मावशी लगेच त्यांच्या रूम मधून बाहेर आली, मला बघितलं आणि म्हणाली

" काय रे कुठे होतास तुलाच शोधतेय "

" अगं मि बाथरूम ला गेलेलो, काही काम होतं का " मि विचारलं

" नाही तसं काही नाही फक्त विचारायला आले होते कि तुला चकणा पाहिजे का तसं जास्त रस्सा बनवायला " मावशी म्हणाली

" हो पाहिजे तेच सांगायला आलो होतो, पण विचार केला बाबा बसले का बघतो, काही कमी नको ना पडायला, मि बसेण " मि म्हणालो

" जा बघ मग " मावशी म्हणाली तिची नजर माझ्या लंडाकडेच होती. मि मुद्दाम लंड खाज्वयच्या बहाण्याने लंड चोळलं तसं तिचे डोळे चमकले, मि तिच्या समोरच लंडला चोळून लंड ताठू लागलो, लंड ताठला मि त्याला असा पकडला जेणे करून तिला नीट दिसेल.

तिची नजर हालतच न्हवती लंडावरून मि पण तिला जास्त दिसावं म्हणून लंड गोंजारू लागलो असच काही वेळ केल्या वर मि तिला म्हणालो

" मावशी काय झालं कुठे हरवलीस, काय बघतेस "

" अ काही.. काही म्हणालास का? " मावशी मला म्हणाली

" अगं तू कुठे हरवतेस माझ्याशी बोलताना काय बघत असतेस काय माहित, " मि म्हणालो लंड सोडला होता तो थाथला असल्यामुळे मि त्याला अचके देत मावशीला दर्शन देत होतो

" काय नाही, तू कुठे बसणार आहेस, वर कि हॉल मध्ये, तिकडे आणते मि " मावशी म्हणाली

" मि वरच बसतो उगाच कोणाला डिस्त्रुब नको " मि म्हणालो

" ओके ठीक आहे तू जा मि आणते वर " असा म्हणत मावशी परत किचन कडे निघाली मि तिच्या गांडीकडे बघत लंड चोळू लागलो, तिने एकाएकी मागे वळून बघितलं, तिला दिसलं मि लंड चोळतोय ती बघून लाजली आणि जोरात पळाली

मि पण किचन मध्ये गेलो तिकडे मावशी परत हरवलेली दिसली.
 
  • Like
Reactions: Lodabetweenboob
Top